DANSSCHOOL
QUE RICA SALSA
WAAR DANSEN GENIETEN IS
Start nieuwe cursussen:
16 april 2024
Iedereen kan dansen
  

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van dansschool Que Rica Salsa, hierna te noemen: Que Rica Salsa of de dansschool.
 2. Daar waar in deze algemene voorwaarden over cursist(e) wordt gesproken, kan ook cursisten of de aanvra(a)g(st)er van de workshop worden bedoeld.
 3. Daar waar in deze algemene voorwaarden over bezoeker wordt gesproken, kan ook bezoekers, cursist(e) of cursisten worden bedoeld.
2. Aanmelding
 1. Aanmelding voor een cursus, privé-les(sen) of workshop is strikt persoonlijk en geschiedt door het volledig invullen van een inschrijfformulier. Voor minderjarigen geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun ouder(s) of verzorger(s).
 2. Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier door Que Rica Salsa voor een cursus wordt een bevestiging van ontvangst verstuurd eventueel gevolgd door een bericht van plaatsing. Plaatsing voor een cursus geschiedt volgens het principe: wie het eerst komt, wie het eerst wordt geplaatst en vol=vol.
 3. In het geval van een aanmelding voor privé-les(sen) of een workshop neemt Que Rica Salsa contact op met de cursist(e) om de wensen en de prijs daarvan te bespreken. Als de cursist(e) en Que Rica Salsa het over de inhoud en de prijs eens worden, zal Que Rica Salsa een bevestiging sturen naar de cursist(e) waardoor het een overeenkomst wordt.
 4. Als de cursist(e) het bericht van plaatsing ontvangt, is de cursist(e) het volledige cursusgeld verschuldigd, ongeacht of de lessen geheel of gedeeltelijk worden gevolgd.
 5. Que Rica Salsa mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn(waaronder overmachtsituaties zoals te weinig cursisten, langdurige ziekte etc.). In geval van annulering voor aanvang van de cursus heeft de cursist(e) recht op terugbetaling van het reeds door de cursist(e) betaalde cursusgeld.
3. Cursus, privé-les(sen) of workshop
 1. De cursus wordt gegeven in een tijdsduur van drie maanden. Voor privé-les(sen) en workshops wordt de duur in overleg bepaald.
 2. Er zijn geen lessen in de regionale schoolvakanties en op de volgende feest- en gedenkdagen: Nieuwjaar, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag(bij Que Rica Salsa geldt dit elk jaar!), Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst. Als dit er toe leidt dat één groep minder lessen zou krijgen dan een andere groep dan zal Que Rica Salsa voor een passende oplossing zorgen waardoor alle groepen evenveel lessen in een cursus krijgen.
 3. Indien de cursist(e) verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Que Rica Salsa hiervan tijdig op de hoogte te brengen via de mail. Er zal dan ook gekeken worden naar een mogelijkheid om de gemiste les in te kunnen halen.
 4. Het missen van één of meerdere lessen, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.
 5. Indien de cursist(e) om wat voor reden dan ook niet langer een cursus kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van(een gedeelte van) het cursusgeld. Que Rica Salsa kan(niet verplicht) om sociale redenen tot gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten.
 6. Als de docent verhinderd is, zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De cursist(e) wordt hiervan telefonisch of per mail op de hoogte gebracht. Als de les vervalt, dan heeft de cursist(e) recht op terugbetaling van het cursusgeld naar rato van het aantal vervallen lessen.
4. Betaling
 1. Betaling van het cursusgeld dient uiterlijk op de 1e lesdag te geschieden tenzij Que Rica Salsa schriftelijk een andere termijn met de cursist(e) is overeengekomen. Betaling van privé-les(sen) en workshops worden schriftelijk met de cursist(en) overeengekomen.
 2. Indien de cursist(e) in gebreke blijft in de tijdige gehele of gedeeltelijke betaling van het cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de dansschool verschuldigde bedragen, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. Na 30 dagen wordt het openstaande bedrag verhoogd met de actuele rente per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist(e) in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Verder komen alle redelijke kosten ter verkrijging van het volledige verschuldigde bedrag voor rekening van de cursist(e). De cursist(e) is over de verschuldigde incassokosten ook rente verschuldigd.
 4. Tot slot is Que Rica Salsa bevoegd de cursist(e) van verdere lessen uit te sluiten. Dit laat de verplichting van de cursist(e) om het volledige cursusgeld te voldoen, onverlet.
5. Aansprakelijkheid
 1. Indien Que Rica Salsa aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De aansprakelijkheid van Que Rica Salsa is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Que Rica Salsa is niet aansprakelijk voor letsel- en/of andere schade ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de dansschool of als gevolg van het verblijf in de dansschool of op het terrein van de dansschool.
 4. Que Rica Salsa is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dien(t)(en) zelf aangifte te doen bij de politie. Que Rica Salsa stelt het wel op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
 5. Verlies of beschadigingen toegebracht aan zaken(roerend en/of onroerend) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten allen tijden verhaald worden.
6. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Que Rica Salsa partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Que Rica Salsa is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Que Rica Salsa het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
7. Huisregels
 1. Bij dansschool Que Rica Salsa staat genieten tijdens de lessen voorop. Om dit te bevorderen hebben we enkele huisregels.
 2. Dansen doe je samen. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat elke cursist(e) schoon, fris en verzorgd op de lessen verschijnt.
 3. Bezoekers(cursisten, gasten etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van Que Rica Salsa evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen.
 4. Roken binnen de dansschool is niet toegestaan. Que Rica Salsa zal de schade(boetes e.d.) door overtreding van het rookverbod op de overtreder(s) verhalen.
 5. Que Rica Salsa is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de dansles dan wel de cursus te verwijderen. Dit ter beoordeling van Que Rica Salsa. Een voorbeeld is als iemand zichzelf of een ander in gevaar brengt(het laatste kan zelfs een misdrijf zijn). Que Rica Salsa is gerechtigd mensen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dansschool te ontzeggen, ook indien het om leerlingen gaat die bezig zijn met een danscursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld.
 6. Overtreders van de huisregels kan de toegang tot de dansschool worden ontzegd.
Opslaan
Cookies voorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Als u het gebruik van cookies weigert, functioneert deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Alles accepteren
Alles weigeren
Cookieverklaring
Essentiële cookies:
Cookies die ofwel: uitsluitend worden gebruikt om de overdracht van communicatie via een netwerk uit te voeren of te vergemakkelijken; of. strikt noodzakelijk zijn om een online dienst te leveren (bijv. onze website of een dienst op onze website) die u hebt aangevraagd.
QueRicaSalsa
Accepteren
Weigeren
Beveiligingscookies
Cookies die worden gebruikt voor beveiliging, helpen gebruikers te verifiëren, fraude te voorkomen en u te beschermen tijdens uw interactie met een service.
Google
Accepteren
Weigeren
Personalisatie cookies:
Cookies die worden gebruikt voor personalisatie verbeteren uw ervaring door gepersonaliseerde inhoud en functies te bieden, afhankelijk van uw instellingen op g.co/privacy tools of uw app- en apparaat instellingen.
Google
Accepteren
Weigeren
Analytics cookies: :
Cookies die worden gebruikt voor personalisatie verbeteren uw ervaring door gepersonaliseerde inhoud en functies te bieden, afhankelijk van uw instellingen op g.co/privacy tools of uw app- en apparaat instellingen.
Google Analytics:
Deze cookies worden toegepast om het gebruik van quericasalsa.nl te analyseren, om de website beter en nog gebruiksvriendelijker te maken.
Accepteren
Weigeren
Functionele cookies:
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteit. Ze geven u toegang tot functies die fundamenteel zijn voor een dienst. Zaken die als fundamenteel voor een dienst worden beschouwd, zijn onder andere voorkeuren, zoals uw taalkeuze, informatie met betrekking tot uw sessie, zoals de inhoud van een winkelwagentje, en productoptimalisaties die helpen bij het onderhouden en verbeteren van die dienst.
Google
Accepteren
Weigeren